Tuổi tham gia
18 - 60 tuổi
Thời hạn bảo hiểm
5 năm
Gói bảo hiểm
(Số tiền bảo hiểm)
100 triệu đồng
200 triệu đồng
Quyền lợi chi trả bệnh ung thư
100 triệu đồng
200 triệu đồng
Quyền lợi hỗ trợ chi phí mai táng
10 triệu đồng
20 triệu đồng
TỔNG QUYỀN LỢI lên đến
110 triệu đồng
220 triệu đồng
Mức phí mỗi năm KHÔNG ĐỔI

chỉ từ

303.000 đồng/năm

chỉ từ

606.000 đồng/năm